चिमाजी अप्पांचे नानासाहेबांना स्वहस्ताक्षरातील पत्र

श्रीमंत बाजीराव पेशव्यांच्या अनुपस्थितीत चिमाजी आप्पांनी नानासाहेबांना  पाठवलेले  पत्र...      दि. १ मे १७३७


श्री
चिरंजीव राजश्री नाना यांस चि
मणाजी बलाल आसिर्वाद उपरी
येथील कुशल ता। छ ११ मोहर
म यथास्थित असे विशेष मा
तुश्रीबाई समुद्रस्नान करणे
आहे म्हणून पावसाला बोलली हो
ती याकरीता अमवाशे आलिकडे
च्यार दिवस येथे पावणे म्हणजे
अमवाशेस स्नान करून स्वार
जर त्यांच्या पायाचे दुख बरें
जालें नसलें आणि त्यांच्या विचारें
तूर्त यावेसे नसले तर त्यांचे रा
हणे होईल त्यांचे राहणे जालें
तर जनार्दन त्यांजवळ राहील
रघुनाथ सदशिव यांस मातु
श्री समगमे पाटवणे मातु
श्रींच्याही विचारे तूर्त यावेसें
नसले तर कोणासही पाटवाव
याचे प्रयोजन नाही हे आशि
र्वाद.
         
मोडी : देवनागरी लिप्यंतर – कौस्तुभ कस्तुरे